മമ്മൂക്കയുടെ വയസ്സ് പ്രവചിച്ച് വിദേശികള്‍, 67 എന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍

531