മലമ്പുഴ ടാം തുറന്നപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച മുകളിൽ നിന്ന്.

251

Watch video