മാക്സിം ടിവി ഹോട്ട് ഗേൾ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ മോഡൽ ചന്ദ്രികയുടെ ഹോട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് തരംഗമാകുന്നു

1817

മാക്സിം ടിവി ഹോട്ട് ഗേൾ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ മോഡൽ ചന്ദ്രികയുടെ ഹോട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് തരംഗമാകുന്നു.Hot Desi Girl Chandrika, is a hot Indian brought up in Australia and settle in LA.Chandrika Ravi is an Indian actress, dancer and model who was born in Melbourne, Australia on the 5th of April.Debuting into Indian cinema with the Tamil film ‘Sei’, and already having completed filming her second blockbuster, ‘Irattu Arayill Murattu Kuthu’,