മുട്ടുകാലിൽ ഇരുന്നുപബ്ലിക്കായി പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തി കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ ഗിറ്റാർ എടുത്തു തലമണ്ടക്കിട്ടു കൊടുത്തു ഒന്ന് ലോകത്തൊരു കാമുകനും ഈ അവസ്ഥ വരരുതേ

123

Failed loe proosal

Watch Video :