രക്ഷപ്പെടുന്നത് വാടക പോലും കൊടുക്കാനാകാത്ത ദാര്യദ്ര്യത്തില്‍ നിന്നും

443