ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവ് കൂടിയ വിവാഹം അതും സൗദി രാജകുമാരന്റെ ആരും അന്തം വിട്ടിരിന്ന് കണ്ടു പോകും കാണുക

470