വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹം വരെ കന്യകയായിരിക്കണോ മലയാള പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന മറുപിടി കേൾക്കു

301

വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹം വരെ കന്യകയായിരിക്കണോ മലയാള പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന മറുപിടി കേൾക്കു.വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹം വരെ കന്യകയായിരിക്കണോ മലയാള പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന മറുപിടി കേൾക്കു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചാണ് വ്ലോകറായ കാർത്തിക് സൂര്യ വളരെ സീരിയസായ ഈ വിഷയം അവടെ കൂടിയിരുന്ന ആൺകുട്ടികെളോടും പെണ്കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മറുപിടികൾ കാണാം