വൈഎസ്ആറിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച പദയാത്രയുമായി മമ്മൂക്കയുടെ യാത്രയിലെ ആദ്യഗാനം .

53

watch video