വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടത്തെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ സഹിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല !!

31