ഷിയാസിന്റെ കീഴിൽ വ്യായാമം ചെയ്യില്ല എന്ന് പേളി , ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു .

18

Watch video