സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയാത്ത യുവാവിനും യുവതിക്കും സംഭവിച്ചത്

30