സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ലൈവായി പിഷാരടിയെ ജയറാമും കൂട്ടരും മൊട്ട അടിച്ചപ്പോൾ .

306

തന്റെ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പഴനിയിൽ പോയി മൊട്ടയടിച്ച ജയറാം മാസ്സാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ലൈവായി മൊട്ടയടിച്ച പടത്തിന്റെ സംവിധായകൻ പിഷാരടി മരണമാസ്സാണ്!!!

Flowers Indian Film Awards

തന്റെ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പഴനിയിൽ പോയി മൊട്ടയടിച്ച ജയറാം മാസ്സാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ലൈവായി മൊട്ടയടിച്ച പടത്തിന്റെ സംവിധായകൻ പിഷാരടി മരണമാസ്സാണ്!!!#FlowersIndianFilmAwards #FIFA2018Flowers Presents 'A.R. Rahman Show' For Tickets Log on to: www.flowerstv.in

Posted by Flowers TV on Sunday, April 22, 2018