ഹാസ്യ സാമ്രാട്ട് ജഗതി ശ്രീകുമാറും, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് !

91

Watch video