30000 സ്കൊയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ഒരു വീട് 24 മണിക്കൂറും ആയുധ ധാരികളായ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉള്ള ഒരേടാറ് വീട് കണ്ടു ഞെട്ടണമെങ്കിൽ വാ

791