80 കളിലെ നടിമാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം നിത്യഹരിത നായികമാർ

295