ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ, കാറുകൾ .ബൈക്കുകൾ ,ആഡംബര വീടുകൾ മൊത്തം ആസ്തി സാലറി ,ആഡംബര ജീവിത രീതി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അറിയാൻ കാണുക

238