ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ ഹിജാബ് (ശിരോവസ്ത്രം)പൊതുസ്ഥലത്തു വച്ച് വലിച്ചു ഊരിയാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്നത് കാണാം

64

ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ ഹിജാബ് (ശിരോവസ്ത്രം )പൊതുസ്ഥലത്തു വച്ച് വലിച്ചു ഊരിയാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്നത് കാണാം.ഇത് ഒരു പരീക്ഷണ വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥമായി ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം കാണാം